Vytisknimi.cz - software pro tiskárny a copycentra

Obchodní podmínky B2B– pro poskytovatele tiskových služeb

I. Kdo jsme a co děláme

Jsme Softproject s.r.o., společnost, která se zabývá poskytováním online služeb pro copycentra a tiskárny. Zprostředkováváme také koupi nebo poskytnutí zboží a služeb mezi našimi partnery a koncovými zákazníky. Cílem tohoto dokumentu je seznámit Vás ve srozumitelné formě s tím, jakým způsobem naše služby poskytujeme, jak s námi můžete spolupracovat, jaká práva a povinnosti ze spolupráce vyplývají a co můžete dělat v případě nejasností nebo problémů.

 1. Tyto obchodní podmínky společnosti Softproject s.r.o., se sídlem Masarykova 3127/28, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 057 10 332 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269360 (dále jen „Softproject“ nebo také „my“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o spolupráci (dále jen „Smlouva o spolupráci“) uzavírané mezi námi a jiným podnikatelem (dále jen „Partner“ „Copycentrum“ nebo také „vy“). („Softproject“ a Partner mohou být společně označeni také jako „Smluvní strany“). Naše kontaktní údaje jsou info@softproject.cz, případně tel. 731 807 896.
 2. V případě rozporu mezi Smlouvou o spolupráci a těmito obchodními podmínkami mají přednost ujednání ve Smlouvě o spolupráci.
 3. Softproject je výhradním vlastníkem a provozovatelem aplikace se názvem „Vytisknimi.cz“, dostupné přes webové rozhraní vytisknimi.cz (dále jen „Aplikace“). Po registraci a přihlášení do Aplikace vám vytvoříme uživatelský účet, pomocí kterého můžete spravovat jednotlivé služby a komunikovat s námi, stejně tak jako využívat dalších služeb Aplikace, které jsou uvedeny níže (dále jen „Uživatelský účet“). Spolupráce bude probíhat pomocí Aplikace. Registrací a přihlášením do uživatelského účtu potvrzujete, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasíte. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 4. Nabízíme následující modely spolupráce a poskytujeme tyto služby:
  • Poskytnutí nevýhradní licence k užívání Aplikace pro tvorbu a správu vašich vlastních fotoproduktů, objednávkových formulářů a dalších tiskových podkladů. Tento typ spolupráce probíhá na bázi tzv. software as a service, tedy umožnění užívání aplikace vzdáleně prostřednictvím internetu, odkudkoliv, skrze webové rozhraní (dále jen „Model pronájem“). V tomto modelu jste oprávnění si vytvořit množství prodejních formulářů dle zvoleného plánu a využívat funkce dle pravidel daného plánu.
  • Nad rámec služeb v Modelu pronájem poskytujeme nasazení prodejního systému tiskových zakázek na vaše webové stránky prostřednictvím vnořené stránky odkazující na Aplikaci pomocí tzv. iframe (dále jen „Model zprostředkování“). Tento model vám umožní online příjem a prodej tiskových zakázek přímo Koncovým zákazníkům, a to s možnostmi v závislosti na vámi zvoleném plánu. Pro možnost využívat Model zprostředkování musíte využívat již Model pronájem, kdy Model zprostředkování je na tomto modelu závislý a bez něj ho nelze využít ani provozovat (dále také společně jen „Služby“).
 5. Nejsme poskytovatelé zprostředkovávaných služeb a zboží (dále jen „Vaše služby“), které jsou pomocí našich Služeb prodávány koncovým zákazníkům (dále jen „Koncový zákazník“). S Partnery spolupracujeme, umožňujeme jim pomocí našich Služeb vytvářet vlastní originální fotoprodukty, a také jim zprostředkovat nákup jejich zboží nebo služby Koncovými zákazníky. Partneři odpovídají za svůj produkt v souladu se svými obchodními podmínkami, které jsou uvedeny u zprostředkovávaných objednávek.
 6. Smlouvu o koupi zboží nebo poskytnutí služby s Koncovým zákazníkem uzavíráte vždy vy a my pouze zajišťujeme zprostředkování vystavení a zaslání objednávky vaším jménem a na váš účet Koncovému zákazníku, případně ve stejném rozsahu vystavení daňového dokladu Koncovému zákazníkovi.
 7. Jednotlivé šablony fotoproduktů a možnosti jejich úprav jsou dostupné v Aplikaci.
 8. Vezměte, prosím na vědomí, že obchodní podmínky můžeme, zejména z důvodu vyvolaného změnou právních předpisů, v nezbytném rozsahu měnit či doplňovat.
 9. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Vy i my si můžeme uvést informaci o vzájemné spolupráci na svých webových stránkách. Pokud si za tímto účelem předáme logo a manuál k jeho použití, souhlasí obě Smluvní strany s jeho využitím pro účely uvedení informace o spolupráci a zveřejnění na svých webových stránkách.

II. Předmět a účel spolupráce

 1. My Vám umožníme prostřednictvím Aplikace poskytnutí Služby a Vy nám za tuto Službu uhradíte sjednanou úplatu v souladu s platebními podmínkami dle Smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 2. Účelem spolupráce mezi námi je vám umožnit pomocí Aplikace vytváření fotoproduktů, zprostředkování Vašich služeb Koncovým zákazníkům pomocí Aplikace, včetně případného zprostředkování plateb Koncových zákazníků vašim jménem a na váš účet a doručení objednávky zvolenou formou Koncovému zákazníkovi.
 3. Služby v Modelu zprostředkování jsou poskytovány v reálném čase v tzv. režimu on demand, tedy na základě bezprostředních poptávek Koncových zákazníků, a to nepřetržitě.
 4. Neodpovídáme žádným způsobem za vaše závazky ve vztahu ke Koncovému zákazníkovi, včetně ukončení závazku ani za případnou újmu, bezdůvodné obohacení nebo jiný nárok vzniklý ze vztahu mezi vámi a Koncovým zákazníkem.
 5. My umožňujeme pouze technické zprostředkování poskytnutí vaší služby Koncovému zákazníkovi pomocí vámi nabízených fotoproduktů skrze Aplikaci a podpůrně zajistit činnosti při inkasu online platby za přijaté objednávky na vaše produkty.

III. Plány spolupráce

 1. Pro jednotlivé modely spolupráce lze zvolit 2 základní plány poskytování Služeb, které se liší rozsahem poskytovaných Služeb, cenou a možnými navazujícími funkcemi.
 2. V Modelu pronájem je možné si zvolit ty plány:
  • Plán Budu to používat – vhodný pro začínající prodejce, se základními funkcemi a omezeným počtem fotoproduktů;
  • Plán Chci to všechno – vhodný pro prodejce, kteří nabízejí fotoprodukty ve větším rozsahu a přejí si vytvořit i šablony fotoproduktů na míru;
 3. Pokud si nejste jistí, jaký plán zvolit, rádi vám poradíme a také vám nabídneme k vyzkoušení trial plán Zkusím to, a to na dobu 14 dní, při kterém si můžete některé funkce Aplikace v tomto modelu bezplatně vyzkoušet.
 4. Jednotlivé plány v Modelu pronájem si můžete předplatit na 1 měsíc, 3 měsíce a 1 rok. Cenové podmínky jednotlivých plánů jsou uvedeny níže.
 5. V Modelu zprostředkování, jehož podmínkou užívání je již aktivovaný Model pronájem se zvoleným plánem, je možné si opět zvolit z plánu Budu to používat a Chci to všechno.
 6. V Modelu zprostředkování nabízíme dle zvoleného plánu zejména tyto Služby:
  • Plán Budu to používat a Chci to všechno – při využití těchto plánů jsou Vaše služby zprostředkovávány Koncovým zákazníkům skrze iframe. Je možné využít jak platbu převodem z účtu, tak kartou pomocí platební brány, kdy přijetí plateb Koncových zákazníků zajišťujeme na náš bankovní účet, avšak vašim jménem a na váš účet (přímé zastoupení). V zúčtovacím období vám přijaté platby po započtení provize zúčtujeme. Tento proces probíhá plně automaticky.
 7. Podrobný rozpis Služeb, které jednotlivé plány zahrnují je dostupný zde: https://www.vytisknimi.cz/.

IV. Podmínky poskytování Služeb

 1. Při poskytování Vašich služeb Koncovým zákazníkům odpovídáte za zajištění dostatečných technických podmínek pro propojení s Aplikací (zejména přístup k internetu, případné umožnění propojení skrze API, neprovádění aktualizací nebo jiných změn vašeho systému, který je napojený na Aplikaci, který by mohl mít vliv na propojení s Aplikací bez naší podpory a souhlasu).
 2. Softproject pouze poskytuje platformu, dle které lze vytvořit, případně zprostředkovat tiskovou objednávku. Veškerou komunikaci s Koncovým zákazníkem, včetně zákaznického servisu budete poskytovat vy.
 3. Všechny přijaté objednávky můžete dohledat ve svém Uživatelském účtu.
 4. Podmínky poskytování Služeb v Modelu pronájem.
  • Pro započetí využívání Služeb v tomto modelu se musíte registrovat do aplikace Vytisknimi.cz https://www.vytisknimi.cz/sign/up.
  • Následně si v administraci Vytisknimi.cz vyberete zvolený plán Služeb, délku předplatného a uhradíte požadovanou cenu Plánu zvolenou platební metodou. Do doby připsání celkové ceny zvoleného plánu na náš bankovní účet nejsme povinni vám jakékoliv Služby poskytnout.
  • Po připsání ceny zvoleného plánu na náš bankovní účet můžete plně využívat Služby nabízeného plánu pomocí Aplikace ve vašem Uživatelském účtu.
 5. Podmínky poskytování Služeb v Modelu zprostředkování.
  • Nutnou podmínkou využívání některého plánu v Modelu zprostředkování je využívání a uhrazení plné ceny některého z plánů v Modelu pronájem. Bez aktivace tohoto modelu vám nemůžeme poskytnout Služby v Modelu zprostředkování.
  • Jste povinni nám umožnit technické nasazení Aplikace skrze iframe do vašeho webového prostředí (rozhraní) na vašich webových stránkách, které spravujete (dále jen „Technické nasazení“). Při Technickém nasazení jste povinni se řídit a respektovat naše pokyny. V opačném případě neodpovídáme za nefunkčnost Služby. Technické nasazení provádíte vy, případně vámi pověřená osoba, dle našich pokynů. Skrze iframe budou mít Koncoví zákazníci přístup k objednání Vašich služeb skrze tzv. prodejní formulář.
  • V prodejním formuláři si Koncoví zákazníci zvolí vámi nabízenou Vaši službu, zadají kontaktní údaje pro vytvoření objednávky Vaší služby, vyberou si z nabízeného způsobu doručení objednávky a tento pomocí nabízené platební metody uhradí.
 6. Zvláštní podmínky spolupráce při Modelu zprostředkování v plánu Budu to používat a Chci to všechno.
  • Při využívání tohoto plánu je Koncovým zákazníkům umožněna platba za Vaše služby pomocí bankovního převodu a platby kartou skrze platební bránu, a to na náš bankovní účet.
  • Před výběrem konkrétní Vaší služby koncovým zákazníkem, bude Koncový zákazník seznámen s podmínkami poskytnutí Vašich služeb.
  • Zaplacenou objednávku následně Koncovému zákazníkovi zašleme dle jeho zvolené formy doručení – na e-mail nebo pomocí poštovní zásilky.
  • Do 24 hodin od našeho vyrozumění na váš e-mail, který si jako kontaktní zvolíte v Uživatelském účtu, jste povinni Koncovému zákazníkovi vystavit daňový nebo obdobný doklad s náležitostmi dle platných českých zákonů, kde jako poskytovatel Vaší služby budete uvedeni vy. Nevystavení tohoto dokladu v uvedené lhůtě se považuje za hrubé porušení Smlouvy a těchto obchodních podmínek.
  • Přijaté peněžní prostředky od Koncového zákazníka budou vyúčtovány dle dohodnutých platebních podmínek.
 7. V případě technických problémů s poskytnutím Služby nebo fungováním Aplikace či jeho propojením s vašimi webovými stránkami je vám k dispozici naše telefonická a emailová podpora v pracovní dny v čase od 9 do 17, na tel. 731 807 896 nebo e-mailu: info@softproject.cz, (dále jen „Podpora“).

V. Vaše práva a povinnosti

 1. Koncovému zákazníkovi jste povinni poskytnout Vaši službu odpovídající finančnímu ekvivalentu, který Koncový zákazník skutečně uhradí.
 2. Jste povinni zajistit zabezpečení přístupu k vašemu Uživatelskému účtu, zejména proti přístupu neoprávněných osob, zamezení jeho neoprávněného užití, a to za použití dostatečných technických, personálních, administrativních, právních a ostatních způsobů a metod.
 3. Jste povinni proškolit své zaměstnance a osoby spolupracující pro práci s Uživatelským účtem, zejména o povinnostech týkající se zabezpečení proti přístupu neoprávněných osob a nutnosti zasílání relevantních dokladů a dokumentů Koncovému zákazníkovi, po řádně uhrazené objednávce.
 4. Při nabízení Vašich služeb Koncovým zákazníkům odpovídáte za úplnost, pravdivost a aktuálnost informací obsažených v Prodejním formuláři, který vede k objednávce Koncového zákazníka, včetně svých identifikačních a fakturačních informací. Jste především povinni neprodleně odstranit nabídky takových Vašich služeb, které již neposkytujete nebo plánujete jejich poskytování ukončit.
 5. Informace o ceně služeb a produktů nabízených prostřednictvím Aplikace musí být úplná, včetně veškerých souvisejících poplatků, daní (zejména DPH), dopravy a dalších nákladů.
 6. V případě, že nebudete schopni poskytnout Vaše služby, jste povinni o tom prokazatelně informovat Koncového zákazníka a dále postupovat v souladu se svými obchodními podmínkami a to tak, aby přitom nebylo poškozené dobré jméno Softproject. O zrušení poskytnutí Vaší služby jste povinni nás informovat neprodleně, a to tak, aby mohla být v souladu s vašimi obchodními podmínkami vrácena platba Zákazníkovi. Vrácení platby za storno Vaší služby se nedotýká povinnosti úhrady naší provize za poskytnuté Služby.
 7. Jste povinni a zavazujete se:
  • Při poskytování Vašich služeb a jejich nabízení budete dodržovat platné právní předpisy České republiky;
  • Po přijetí objednávky Vašich služeb jste povinni takovouto službu Koncovému zákazníkovi v souladu se zveřejněnými podmínkami poskytovaných služeb skutečně poskytnout. Případné neposkytnutí je možné pouze v případě, že bude Koncovému zákazníkovi vráceno 100 % uhrazené ceny Vašich služeb a podmínky poskytnutí Vašich služeb, se kterými byl Koncový zákazník před dokončením objednávky seznámen, toto umožňují;
  • Před započetím spolupráce nám předložíte pravdivé a aktuální potvrzení z banky (ne starší 15 dní), ze kterého bude vyplývat, že vlastníkem bankovního účtu uvedeného v administraci Uživatelského účtu, jste vy. Finanční prostředky vám nezašleme na jiný bankovní účet, než na který máme potvrzení, že jste skutečně jeho vlastníky. Tyto údaje jste povinni aktualizovat. Případná neaktualizace údajů nebo jejich nesprávnost nebo nesprávnost uváděného bankovního spojení jde k vaší tíži. Porušení tohoto ustanovení je považováno za zvlášť závažné porušení obchodních podmínek.

VI. Naše práva a povinnosti

 1. Jsme povinni vám vyplácet obdržené úhrady za Vaše služby obdržené na náš účet, a to v souladu s platebními podmínkami.
 2. Jsme povinni poskytovat Služby řádně a včas s potřebnou odborností a v rozsahu dohodnutých podmínek.
 3. Jsme oprávněni v rámci propagace Služeb užít informace o vašich nabídkách, včetně vašeho označení nebo obchodní firmy, názvu Vašich služeb, a to jak offline, tak online způsobem, včetně e-mailového marketingu anebo PPC reklamy a podobných druhů online propagace.
 4. Nejsme povinni vám poskytnout Služby a neodpovídáme za v důsledku tohoto vám vzniklou újmu v těchto případech:
  • Nebudete vyrozumívat Koncové zákazníky v uvedených lhůtách nebo jim v uvedených lhůtách nebudete poskytovat součinnost nebo jim nebudete zasílat dokumenty dle těchto obchodních podmínek, včetně daňových nebo obdobných dokladů;
  • Uvedete nám nepravdivé údaje;
  • Nedojde k řádnému Technickému nasazení služby dle našich pokynů;
  • Nezpřístupníte nám podmínky poskytnutí Vašich služeb, se kterými musí mít Koncový zákazník možnost se seznámit před potvrzením objednávky, případně Koncového zákazníka s takovými podmínkami před odesláním objednávky neseznámíte sami;
  • Hrubě porušíte tyto obchodní podmínky;
  • Dostanete se do prodlení s úhradou jakékoliv částky dle Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek vůči Softproject.

VII. Všeobecná práva a povinnosti

 1. Obě Smluvní strany mají povinnost:
  • poskytnout si při poskytování Služeb a spolupráci potřebnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy;
  • vzájemně se informovat o všech důležitých skutečnostech pro plnění Smlouvy, včetně možných překážek plnění;
  • chránit práva duševního vlastnictví náležející druhé Smluvní straně, jakož i práva třetích osob, která by mohla být plněním Smlouvy dotčena;
  • chovat se při plnění Smlouvy takovým způsobem, aby nebyla poškozena dobrá pověst druhé Smluvní strany a druhé Smluvní straně nebyla způsobena újma;
  • v případě změny adresy pro doručování písemností nebo kontaktních, bankovních a jiných údajů relevantních pro plnění Smlouvy informovat bez zbytečného odkladu druhou Smluvní stranu o těchto změnách. Pokud tak Smluvní strana neučiní, případná nemožnost zejména doručení, provedení platby nebo kontaktu, jde k její tíži.

VIII. Úplata a platební podmínky

 1. Aktuální cena za poskytnutí jednotlivých Služeb, včetně provizí za jednotlivé druhé transakcí Koncových zákazníků, je uvedena v ceníku (dále jen „Cena služeb“), který je vždy k dispozici na adrese: https://www.vytisknimi.cz/, případně vám aktuální ceník na vyžádání rádi zašleme (dále jen „Ceník“). Cena služeb, včetně provize se může v době spolupráce měnit a vy máte vždy před objednávkou našich Služeb možnost se s aktuálním Ceníkem seznámit.
 2. Cena služeb za jednotlivé plány spolupráce, včetně modelů a provize je vždy dostupná v Ceníku.
 3. Cenové podmínky v Modelu pronájem:
  • Po zvolení jednoho z nabízených plánů a délky jeho trvání vám zašleme na e-mail, který nám uvedete při registraci, fakturu odpovídající ceně služeb dle Ceníku na celé zvolené období. Do uhrazení Ceny služeb nejsme povinni vám Službu poskytnout.
 4. Cenové a platební podmínky – plán Budu to používat a Chci to všechno:
  • Přijaté platby od Koncových zákazníků vám budeme zasílat bankovním převodem pravidelně 1. a 14. den v každém kalendářním měsíci (dále jen „Termín výplaty“) na bankovní účet v uživatelském účtu, který splní podmínky dle těchto obchodních podmínek (dále jen „Přijaté úplaty“).
  • Dohodli jsme se, že jsme oprávněni jednostranně započíst naše pohledávky současné i budoucí, splatné i nesplatné, zejména na úhradu Ceny služeb (včetně provize) a případných sankčních nároků vzniklých v průběhu naší spolupráce vůči vaší pohledávce na vyplacení Přijaté úplaty.
  • Společně s výplatou obdržených úplat dle těchto obchodních podmínek vám zašleme i zápočtovou fakturu ve výši Ceny služeb, případně jiných započtených pohledávek.
 5. Všechny ceny dle těchto obchodních podmínek jsou uvedeny bez DPH (nejsme plátci DPH).
 6. Není-li uvedeno jinak, jsou vystavené faktury splatné do 15 dnů od jejich vystavení.
 7. Cenu služeb jste povinni uhradit vždy za poskytnutí Služby z naší strany bez ohledu na to, zda Koncový zákazník od smlouvy odstoupil nebo byl závazek jinak předčasně ukončen.
 8. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky jsme oprávněni jednostranně omezit nebo zrušit váš přístup do Aplikace, a to bez předchozího upozornění. Tím si také vyhrazujeme právo vám v tomto případě Služby neposkytnout.
 9. Případná platba kartou bude probíhat přes platební bránu společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXVI 46/MSPH. Platba pomocí platební karty probíhá vždy zabezpečeně a šifrovaně, zejména pomocí systému 3D Secure. Platba bude účtována v českých korunách (CZK).
 10. Ve své rozvaze budeme uvádět hrubé peněžní hodnoty obdržené za zprostředkování Vašich služeb od Koncových zákazníků jako kapitál třetí strany, tedy váš; přijaté peněžní hodnoty na našem bankovním účtu nebudou v daňovém přiznání klasifikovány jako příjem. Jako příjem ve smyslu daňového přiznání bude klasifikována pouze provize, která je součásti Ceny služeb.

IX. Odpovědnost při spolupráci

 1. Odpovídáme vám za funkčnost Aplikace a zpracování jednotlivých objednávek v reálném čase, vyjma situací uvedených v těchto obchodních podmínkách.
 2. V případě, že vám neposkytneme Službu z důvodů na vaší straně (např. vaše prodlení s úhradou faktur), neodpovídáme vám za případně vzniklou újmu.
 3. V případě, že budete mít pochybnosti o podmínkách poskytnutí Služby, o technickém propojení Aplikace nebo jiné skutečnosti související s plněním dle Smlouvy a těchto obchodních podmínek, kontaktujte nás. V opačném případě odpovídáte za případná porušení Smlouvy včetně vzniku případné újmy.

X. Duševní vlastnictví

 1. Udělujete nám tímto nevýhradní licenci k užívání děl, tj. zejména názvů, log, sloganů, grafických děl a fotografií, které nám předáte, a to za účelem plnění Smlouvy mezi námi a vámi a za účelem jejich zveřejnění v Aplikaci a propagaci Aplikace a Služeb. Toto oprávnění je udělováno bez územního, množstevního a časového omezení, a to bezúplatně.
 2. Jakékoli využití práv duševního vlastnictví Softproject vyžaduje náš předchozí písemný souhlas. To bez omezení zahrnuje veškeré naše marketingové materiály obsahující název, logo, grafická díla, texty a další formy děl.
 3. Smluvní strany jsou oprávněny na svých webových stránkách uvést druhou stranu jako referenci. Pokud si za tímto účelem předají loga či jiná díla, jsou oprávněny je užít za účelem jejich připojení k referenci a to podle pokynů té které strany. Nebudou-li takové pokyny předány, pak dle obvyklého užití pro splnění účelu, aniž by přitom došlo ke snížení jejich hodnoty.

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Partner a Softproject se zavazují zpracovávat osobní údaje Koncových zákazníků v souladu s právními předpisy v oblasti osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 2. Softproject i Partner se zavazují v oblasti zpracování osobních údajů přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich neoprávněnému užití, změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému zpracování, přenosu, zneužití či jinému nezákonnému nakládání.
 3. Obě Smluvní strany jsou srozuměny s povinností mlčenlivosti o jim zpřístupněných osobních údajích.
 4. Softproject jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Partnera, jeho zaměstnanců nebo jiných pověřených osob v souvislosti se spoluprací mezi námi na základě právního důvodu – plnění smlouvy a oprávněného zájmu. Osobní údaje za těmito účely zpracovává v rozsahu jméno, příjmení, název společnosti, číslo účtu, přihlašovací údaje a další osobní údaje, které nám poskytnete v rámci spolupráce. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let od ukončení plnění poslední části Smlouvy.
 5. Softproject jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje návštěvníků Aplikace.
 6. V rámci zpracování osobních údajů Zákazníků je Softproject zpracovatelem jejich osobních údajů a Partner jejich správcem. V takovém případě se Smluvní strany zavazují uzavřít zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 Nařízení.

XII. Mlčenlivost

 1. Tyto obchodní podmínky, včetně Smlouvy a informací a podkladů s ní související mají důvěrný charakter, aniž by tak musely být výslovně označeny a žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany zpřístupnit tyto informace v jakékoli podobě třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace, které jsou již veřejně přístupné.
 2. Softproject považuje za důvěrné informace zejména veškeré informace související s poskytovanými Službami; dále také informace o zaměstnancích, klientech a obchodních partnerech Softproject; popis technologických postupů, know-how, informace o metodách činnosti Softproject a jeho pracovní postupy; cenovou politiku Softproject včetně Cen služeb a veškerou komunikaci a jednání mezi Smluvními strany, na jejichž uchování má Softproject zájem, včetně jednání a komunikace před uzavřením Smlouvy; existence jednání mezi Smluvními stranami, obsah a výsledky těchto jednání; osobní údaje dle platných právních předpisů; specifikace, plány, náčrty, modely, vzorky, data, počítačové programy, software nebo dokumentace v jakékoli podobě ať už zachycené hmotně nebo poskytnuté ústně; informace podléhající bankovnímu tajemství a utajení dat v souladu se zákony České republiky; informace přijaté od jiné osoby, než je druhá Smluvní strana, jestliže takové informace představují důvěrné informace ve významu dle těchto obchodní podmínek nebo Smlouvy, a to i tehdy pokud není tato osoba zavázána Smluvní stranou dodržovat jejich utajení.
 3. Shora uvedeným závazkem není dotčeno oprávnění Smluvních stran zpřístupnit informace týkající se Smlouvy a veškeré další informace a podklady s ní související svým odborným poradcům, se kterými Smluvní strany uzavření a plnění této Smlouvy konzultují, a svým zaměstnancům či dalším smluvním partnerům, prostřednictvím kterých předmět Smlouvy realizují, pokud takové osoby zavážou povinností mlčenlivosti nejméně ve stejném rozsahu, který vyplývá z těchto obchodních podmínek a Smlouvy a tuto skutečnost (předání důvěrných informací třetí osobě) Softproject na jeho písemnou výzvu nejpozději do pěti dnů písemně oznámí společně s identifikačními údaji třetí osoby. K jakémukoliv zpřístupnění takovým osobám může docházet pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelu dle Smlouvy.
 4. Partner je povinen zajistit utajení důvěrných informací a zamezení jejich neoprávněného užití, a to za použití dostatečných technických, personálních, administrativních, právních a ostatních způsobů a metod.
 5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle těchto obchodních podmínek se nepovažuje, pokud ke zpřístupnění informací dostane Smluvní strana písemný souhlas druhé Smluvní strany nebo zpřístupnění plyne z těchto obchodních podmínek nebo Smlouvy.

Účinnost těchto obchodních podmínek: V Ústí nad Labem dne 1. 12. 2020